NESUS Fourth Working Groups Meeting. Krakow, Poland – WG5